Wien spillt mat?

Dëst Buch wäert bei Jonk an Al Erënnerungen un traditionell Lidder an uerg Spiller opliewe loossen.

Fir datt dës net mat der Zäit verluer ginn, ginn et hei Lidder fir all Joreszäit a Spiller fir all Wieder. Doniewent nach e bëssen eppes fir ze brachen an déi aner staunen ze loossen.

This article was updated on 1 Sep 2021

Nico Brettner

Trotz grösstem Bestreben kann ich meine Hand nicht für den ganzen Inhalt in das Feuer legen Auch ich kämpfe mit dem Fehlerteufel. Meine Kontonummer: CCPLLULL: LU58 1111 2755 8508 0000