Lauschterwanderwee

De Lauschterwanderwee ass en Spazéierwee, fir déi Kleng, duerch de Bësch vu Butschebuerg.

Den Numm Butschebuerg verréit et schonn: héi um Bierg gëtt et eng Buerg. An do wou et Buerge gouf, do ass meeschtens dem Däiwel och de Sak opgefuer. Ronderëm Buerge ginn et ëmmer déi bossegst Geschichten. An där ginn et der hei um Wee ze héieren.

Wou?

Lass geet et zu Diddeleng, zu Butschebuerg, op der Place Gymnisch. Do geet et um Parking lass. E roude Ritter begréisst dech do.

Wéi funktionéiert dat ganz?

U sech ass et net immens komplizéiert. Op all Statioun ass en Panneau, mat engem immens flott gemoolte Bild an enger Rei QR-Codë. All Code erkläert sech e bësschen vum selwen. Du scanns ee QR-Code vun der Geschicht, mat dengem Handy, a kriss déi dann verzielt. Du kanns se sou oft lauschteren wéis du wëlls an och a verschiddene Sproochen. A wann s du da fäerdeg bass, scanns du de fënneften Code an dee wéist dir eng Kaart mam Wee fir op déi nächst Statioun.

Ennerwee kriss du op 10 Statiounen Geschichten, a 4 Sproochen (Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an a Gebäerdesprooch) verzielt. 

Komm op Diddeleng an erlief des néit Abenteuer!

Geschichte vu mir an

d'Biller si vum Schoulmeeschter Roby

 

This article was updated on 1 Sep 2021

Nico Brettner

Trotz grösstem Bestreben kann ich meine Hand nicht für den ganzen Inhalt in das Feuer legen Auch ich kämpfe mit dem Fehlerteufel. Meine Kontonummer: CCPLLULL: LU58 1111 2755 8508 0000